Overzicht autoriteiten en weesgeneesmiddelen

Autoriteiten

Wereldwijde regio’s

EMA, Europese Medicine Agency 

FDA, Food and Drugs Administration (Verenigde Staten)

Ministry of Health, Labour and Welfare (Japan)

Nederland

Ministerie van VWS, Volksgezondheid, Welzijn en Sport

CBG, College ter beoordeling van geneesmiddelen. Het CBG is een zelfstandig orgaan van VWS dat zich bezig houdt met de beoordeling en bewaking van werkzaamheid, risico’s en kwaliteit van geneesmiddelen voor mens en dier.

NZa, Nederlandse Zorgautoriteit. De NZa bewaakt de uitvoering van de wet langdurige zorg (wlz) en de zorgverzekeringswet (zvw).

ZiN, Zorginstituut Nederland. Het ZiN beheert de fondsen voor de uitvoering van de wet langdurige zorg (wlz) en de zorgverzekeringswet (zvw).

IGZ, Inspectie van de gezondheidszorg. De inspectie houdt toezicht op en adviseert over de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg.

Belangenbehartiging

HollandBIO, Vereniging Biotechnologische Industrie

Nefarma, Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen Nederland

Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO)

De Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek houdt toezicht op al het medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in Nederland. Onderzoek met proefpersonen moet vooraf medisch-ethisch worden beoordeeld. De onderzoeker kan voor dat oordeel terecht bij een erkende toetsingscommissie of, in bepaalde gevallen, bij de CCMO.

Weesgeneesmiddelen in ontwikkeling

De website van de EMA biedt een overzicht van alle orphan designations in Europa.

Weesgeneesmiddelen al of niet in ontwikkeling, vindt u in het Community register of Orphan Medicinal Products for human use.

In dit register vindt u de volgende informatie:

  • EU designation No/ Europees nummer voor de aanwijzing van de status van weesgeneesmiddel’
  • (stof)naam product;
  • designated orphan indication/de indicatie (ziekte) waarvoor de status van weesgeneesmiddel is afgegeven;
  • sponsor/bedrijf dat de status van weesgeneesmiddel voor het product heeft aangevraagd;
  • designation date/datum waarop de status van weesgeneesmiddel is verleend;
  • trade name/handelsnaam;
  • EU centralised No/Europees nummer voor verlenen van de handelsvergunning;
  • authorisation date/datum van autorisatie;
  • authorised indication/indicatie waar de handelsvergunning voor is afgegeven.